top of page

Burgercoöperatie EOS
 

EOS is een coöperatie u.a. ,dit is een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de leden en bestuursleden, behoudens bewuste frauduleuze handelingen, niet hoofdelijk (privé) aansprakelijk zijn voor de beslissingen die gezamenlijk in de coöperatie of in het bestuur en in de ALV alsook in een commissie worden genomen.  Dat geldt alleen zolang men niet willens en wetens verkeerde dingen doet.  Het  woord burger in de Burger coöperatie wil zeggen dat de coöperatie door en voor  burgers is opgericht en de bedoeling is dat ook burgers niet alleen lid worden van deze coöperatie maar ook  investeren in de coöperatie en profiteren van de coöperatie.
In principe wordt het bestuur gecontroleerd door de ledenvergadering en de diverse commissies zoals een financiële commissie die jaarlijks de boeken controleert.  De coöperatieve vereniging is wettelijk  een vereniging en is een reeds lang bestaand en beproefd concept, vanouds bekend uit de land- en tuinbouw.   Burgers verenigen zich om gemeenschappelijke doelen te bereiken.  Bij een coöperatieve vereniging zijn de leden gezamenlijk de eigenaren van de coöperatie en maken samen het beleid.  Zij houden toezicht en zij beslissen tijdens de Algemene Ledenvergadering over de investeringen.  Een op democratische principes gebaseerde vereniging.

De zeven coöperatieve principes zijn:

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap ---> Iedereen kan lid worden

  2. Democratische controle door de leden --->De Algemene Ledenvergadering beslist

  3. Economische participatie van de leden --->De leden kunnen investeren in de coöperatie door  certificaten te kopen.

  4. Autonomie en onafhankelijkheid --->EOS is alleen van de leden.

  5. Onderwijs en informatieverstrekking. --->EOS steunt kennisontwikkeling van haar leden.

  6. Samenwerking tussen coöperaties  --->Wij werken samen met andere burger energie coöperaties                                         

  7. Betrokkenheid van de gemeenschap ---> EOS zet de opbrengsten in voor de omgeving

Juridische informatie 

bottom of page